Služby obce

Prenájom kultúrneho domu
Sadzba za použitie budovy KD na svadobnú hostinu, ples, diskotéku 33 €
Sadzba za použitie budovy KD na schôdzu, voľby, zasadnutia do 3 hod. 10 €
Sadzba za použitie budovy KD na schôdzu, voľby, zasadnutia s občerstvením 17 €
Sadzba za použitie budovy KD na krstiny, narodeniny /použitie kuchyne/ 27 €
Sadzba za použitie budovy KD na predaj tovaru pre podnikateľa do 3 hod. 17 €
Sadzba za použitie budovy KD na predaj tovaru alebo iný účel pre podnikateľa nad 3 hod. 17 € + za každú aj začatú hodinu 1 €
Sadzba za použitie budovy KD na pohrebné hostiny 10 €

Príplatok za upratovanie 17 €
Príplatok za upratovanie sa neplatí v prípade, keď si nájomca zabezpečí svojpomocné upratovanie, pri dodržaní podmienok zo strany správcu priestorov. Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí hradí nájomca v plnom rozsahu. Pri bezplatnom poskytnutí priestorov v kultúrnom dome je potrebné zo strany nájomcu zabezpečiť upratovanie na vlastné náklady.

Príplatok za vykurovanie 10 €/akciu
/Platí sa vo vykurovacom období alebo ak o to prenajímateľ požiada/
Poplatky za obradnú miestnosť a futbalový štadión
Sadzba za prenájom obradnej miestnosti v letnom období 10 € / v zimnom období 17 €
Sadzba za prenájom na účely osláv s občerstvením /používanie kuchyne/ letné obdobie 17 € / v zimnom období 27 €

Sadzba za prenájom futbalového štadióna 10 €/24h
Príplatok za vykurovanie /podľa odpisu elektromera/ 0,15 € /kw
Poskytovanie služieb spojených s prevádzkou v obecnom cintoríne
Nájom za hrobové miesto 1,7 € /rok
Nájom za urnové miesto 1,7 €/rok

Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku za 1 obrad /v lete/ 10 €
Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku za 1 obrad
/vo vykurovacom období/ 15 €
Uloženie ľudských pozostatkov v chlad.boxe za každý aj začatý deň 6,6 €
/deň Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko 6,6 €
Občiansky pohreb 35 €
Úhrada za odobratú pitnú vodu a stočné
a/ Voda pitná
Variabilný poplatok: Poplatok za vodu fyzické osoby – nepodnikatelia 0,55 € /m3
Poplatok za vodu PO a FO podnikatelia 0,65 € /m3

b/ Stočné
Variabilný poplatok: Stočné fyzické osoby i právnické osoby 0,45 € /m3
Využitie miestneho rozhlasu a iných služieb
Vyhlasovanie do rozhlasu pre podnikateľa za 1 vyhlásenie 4,- €
Vyhlasovanie pre občanov obce a smútočné oznámenia za 1 vyhlásenie 1,6 €

Finančná úhrada za kopírovanie:
Za kopírovanie formátu A3, A4 0,1 €/stranu

Za faxovanie 0,2 € /stranu

Za vyhotovenie potvrdenia na vlastnú žiadosť /mimo vyplývajúcich zo zákona/ 1,- €
Finančnú úhradu platí fyzická i právnická osoba.
Sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z.
Za kópiu jednej strany A4, A3 0,2 €
Zapožičanie inventára, riadu a náradia
Sadzba za použitie riadu: - príbory 0,2 € / 10 ks
- taniere, poháre, misy, svietniky, šálky košíky .... 0,2 € / 10 ks

Sadzba sa použitie a požičanie obrusov 0,5 € /ks
Za pranie obrusov 0,8 € ks
Sadzba za požičanie stoličiek /mimo prenajímaných objektov/ 0,5 € /ks

Sadzba za požičanie stolov /mimo prenajímaných objektov/ 2,- € /ks

Sadzba za požičanie miešačky 5,- € /deň
Sadzba za požičanie drviča 5,- € /deň
Sadzba za požičanie prívesného vozíka 5,- € /deň
Sadzba za požičanie rebra 2,- € /deň
Sadzba za požičanie prenosných smetných košov 2,- € /deň/ks
Sadzba za požičanie kotlíka na guláš 3,3 € /deň
Sadzba za požičanie ozvučovacieho zariadenia 30,- €/akciu

Pri poškodení a strate riadu a inventára sa hradí obstarávacia cena inventára. Za poškodenie stola sa hradí 10,- € /ks, za poškodenie stoličky 3,3 € /ks.
Kosenie krovinorezom
normálny, bežný porast 0,1 €/m2 plus 5 € za výjazd,
zaburinený porast alebo porast v svahu 0,2 € plus 5 € za výjazd
Nájomné za prenájom pozemkov na nepodnikanie
Sa určuje dohodou, pričom maximálna sadzba za 1 m2 pozemku v obci Slatinské Lazy sa stanovuje vo výške 0,06 € /m2
Prenájom priestoru na obecnej webstránke
Za prezentáciu firmy alebo podnikania na obecnej webstránke v sekcii pre podnikateľov, subjektov pôsobiacich v Obci Slatinské Lazy 3 €/ročne
Užívanie viacúčelového ihriska
do 6 osôb 3 € /hod.
nad 6 osôb 5 € /hod.
poplatok za použitie osvetlenia 2 €/hod. bez rozdielu počtu účastníkov

Viac informácii
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Obec Slatinské Lazy pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje úhradu za sociálne služby.

Viac informácii